Project Logo
kunnen wij u helpen

Voorontwerpbestemmingsplan Oostendam


Er wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid voor de wijk Oostendam. Het college van burgemeester en wethouders maakt dit bekend op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het bestemmingsplan heet ‘voorontwerpbestemmingsplan Oostendam’.

Voorontwerpbestemmingsplan Oostendam


Er wordt een nieuw bestemmingsplan voorbereid voor de wijk Oostendam. Het college van burgemeester en wethouders maakt dit bekend op grond van artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro). Het bestemmingsplan heet ‘voorontwerpbestemmingsplan Oostendam’.

Een nieuw bestemmingsplan is nodig omdat de huidige bestemmingsplannen Oostendam en Landelijk Gebied Oost zijn verouderd. De gemeente heeft de plicht bestemmingsplannen te actualiseren. Dit staat in de Wet ruimtelijke ordening.
Het plangebied van het nieuwe bestemmingsplan Oostendam is te zien op onderstaande tekening.In 2002 heeft de gemeenteraad de locatie aan de Waal bij Oostendam aangewezen als toekomstige woningbouwlocatie. Dit besluit is verder uitgewerkt in het Wijkontwikkellingsprogramma (WOP) voor Oostendam. Woningbouw op deze locatie past niet binnen de regels van het huidige bestemmingsplan. Daarom moet de gemeente het bestemmingsplan aanpassen. In het nieuwe bestemmingsplan is het bouwen van woningen aan de Waal mogelijk gemaakt.
Het nieuwe bestemmingsplan is verder vooral consoliderend. Dit betekent dat de bestaande situatie leidend is bij het bepalen van de bestemming. Behalve als de bestaande situatie illegaal is.
Wilt u het voorontwerpbestemmingsplan bekijken? Dat kan vanaf 9 mei 2011 tot en met 20 juni 2011:  
  • Via de website van de gemeente Ridderkerk op www.ridderkerk.nl/planinprocedure
  • Via de landelijke website op www.ruimtelijkeplannen.nl
  • In het Gemeentelijk Service Centrum van de gemeente Ridderkerk (Koningsplein 1) bij de balie Bouwen en Wonen

Daarnaast kunt u het voorontwerpbestemmingsplan komen bekijken op de inloopavond op 10 mei 2011. Omdat wij veel mensen willen kunnen ontvangen is de inloopavond in de hal van het gemeentehuis, Koningsplein 1. U bent welkom tussen 19.30 uur en 21.30 uur. Naast de wethouder en ambtelijke ondersteuning, zal ook AM (ontwikkelaar van de woningbouwlocatie) op de inloopavond aanwezig zijn. Tijdens de inloopavond kunt u in gesprek gaan over het voorontwerpbestemmingsplan en het bouwplan voor de woningbouwlocatie. Wij geven op de inloopavond geen presentaties.

Wilt u op het voorontwerpbestemmingsplan reageren? U heeft hiervoor zes weken de tijd. U kunt uw reactie in een brief schrijven aan het college van burgemeester en wethouders. Stuur deze dan voor 20 juni 2011 op naar Postbus 271, 2980 AG Ridderkerk. U kunt ook mondeling reageren. Daarvoor moet u een afspraak maken met mevrouw Van Kruijssen van de afdeling Sturing en Beleid. Zij is op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag bereikbaar op telefoonnummer 0180-451222. Een brief heeft onze voorkeur.

Wat gebeurt er nadat u heeft gereageerd? Wij zullen de ingekomen reacties voorzien van een antwoord. De reacties kunnen leiden tot aanpassing van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan gaat daarna de volgende fase in en heet dan ontwerpbestemmingsplan. Daarmee start de procedure die staat in artikel 3.8 van de Wet op de ruimtelijke ordening (Wro).
Heeft u op het voorontwerpbestemmingsplan gereageerd? Dan krijgt u van ons een brief waarin wij u antwoord geven op hun inspraakreactie. In deze brief laten wij u ook weten wanneer u het ontwerpbestemmingsplan kunt bekijken.

Ridderkerk, 5 mei 2011

Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk,
de secretaris,                                              de burgemeester,


Mw. M.H.J.C. Nienhuis-van Doremaele        mw. A. Attema

09-05-2011 Inloopavond 10 mei
www.woneninoostendam.nl achtergrondplaat